Objektivat e Programit SANE27

Objektivat e Programit SANE27

Kapaciteti dhe aftësia e Ministrisë shqiptare të Mjedisit dhe

institucioneve të tjera për tu përgatitur për negociatat me BE-në për Kapitullin 27 është rritur.

Komponentët kryesorë të programit janë:

  • Përgatitja për Vleresimin Paraprak të Kapitullit 27, dhe
  • Planifikimi Strategjik për Negociatat për Kapitullin 27.

 

Rezultatet e pritshme:

1. Ministria dhe institucionet e tjera të Kapitullit 27 mbështeten për Vleresimin Paraprak të Kap.27.

  1. 2. Nevojat për Kapitullin 27 të planifikimit strategjik të identifikuara dhe procesi është gati për

përgatitjen e dokumenteve të kërkuara të planifikimit.

 

Përmbledhje e rezultateve të arritura deri më tani:

  • Vlerësimi Përgatitor Paraprak i 73 direktivave kryesore të BE-së dhe normave në lidhje me Kapitullin 27 për nivelin e tyre të transpozimit, zbatimit dhe kapacitetet administrative;
  • Dokumente të Vlerësimit të Nevojave për Kapitullin 27 që identifikon nevojat kryesore për të mbushur boshllëqet e identifikuara për 73 direktivat kryesore të BE-së dhe legjislacionin e paraqitur në skedat e projektit për asistencë teknike;
  • Procedurat e grupit ndërinstitucional të punës për Kapitullin 27 "Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike"; “Environment and Climate Change”;
  • Dokumenti Udhëzues i Komunikimit;
  • Përgatitja e projekt përgjigjeve për pyetjet e kontrollit paraprak për nën-kapitujt Mbetjet, Ndotja Industriale dhe Kontrolli, dhe Ajri; Organizimi i trajnimeve të shumta për përgatitjen për negociatat me BE-në, procesin e kontrollit paraprak dhe kërkesat për direktivat dhe rregulloret e ndryshme të BE-së;

Komentet janë të mbyllura.