Nëngrup pune për Kimikatet

Legjislacioni kimik i BE-së përfshin 7 rregullore / direktiva. Legjislacioni shqiptar është pjesërisht i lidhur me kërkesat e këtij nën-kapitulli. Ligji kuadër për menaxhimin e kimikateve u miratua në mars 2016, por disa pjesë të legjislacionit dytësor janë në proces.

  • Rregullorja (EC) Nr. 1907/2006 - (REACH) - Qëllimi i kësaj Rregulloreje është të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe mjedisit, përfshirë promovimin e metodave alternative për vlerësimin e rreziqeve të substancave, si dhe qarkullimi i lirë i substancave në tregun e brendshëm duke rritur konkurrencën dhe inovacionin.

Kjo Rregullore bazohet në parimin se i takon prodhuesit, importuesit dhe përdoruesve të tjerë që të sigurojnë që ata prodhojnë, vendosin në treg ose përdorin substanca të tilla që nuk ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut ose mjedisin. Dispozitat e saj janë mbështetur nga parimi i parandalimit.

  • Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008 e klasifikimit, etiketimit dhe paketimit të substancave dhe përzierjeve, ndryshimin dhe shfuqizimin e Direktivave 67/548 / EEE dhe 1999/45 / EC, dhe ndryshimin e Rregullores (EC) Nr. 1907/2006 - (CLP) - siguron një nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe mjedisit, si dhe lëvizjen e lirë të substancave, përzierjeve dhe artikujve.
  • Rregullorja (EU) Nr. 649/2012 në lidhje me eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme –(PIC) - zbaton Konventën e Roterdamit mbi procedurën e pëlqimit paraprak të informuar për disa kimikate të rrezikshme dhe pesticide në Tregtinë Ndërkombëtare (‘Konventa"); promovon përgjegjësi të përbashkët dhe përpjekje bashkëpunuese në lëvizjen ndërkombëtare të kimikateve të rrezikshme në mënyrë që të mbrohet shëndeti i njeriut dhe mjedisi nga dëmtimet e mundshme; kontribuon në përdorimin e qëndrueshëm mjedisor të kimikateve të rrezikshme.
  • Direktiva e Këshillit 87/217 / EEC e 19 marsit 1987 për parandalimin dhe uljen e ndotjes së mjedisit nga azbesti, synon parandalimin dhe uljen e ndotjes nga asbesti në interes të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe mjedisit, duke kufizuar emetimet e asbestit në ajër, shkarkimet e asbestit në mjedisin ujor, duke përmirësuar menaxhimin e mbetjeve të azbestit.
  • Rregullorja (EU) 2017/852 - merkuri - përcakton masa dhe kushte në lidhje me përdorimin dhe ruajtjen dhe tregtinë e merkurit, komponimeve të merkurit dhe përzierjeve të merkurit, dhe prodhimin dhe përdorimin e tregtinë e produkte të shtuar me merkur dhe menaxhimin e mbetjeve të merkurit, për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe mjedisit nga emetimet antropogjenike dhe çlirimet e merkurit dhe komponimeve të merkurit.
  • Rregullorja (EU) Nr 528/2012 përmirëson lëvizjen e lirë të produkteve biocidale brenda Bashkimit, ndërsa siguron një nivel të lartë të mbrojtjes si të shëndetit të njeriut ashtu edhe të kafshëve dhe mjedisit. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet mbrojtjes së grupeve të cenueshme, siç janë gratë shtatzëna dhe fëmijët.
  • Direktiva 2010/63 / EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 22 shtatorit 2010 përcakton masa për mbrojtjen e kafshëve të përdorura për qëllime shkencore ose edukative.

Komentet janë të mbyllura.