Nëngrup pune për mbrojtjen e natyrës

Nën-kapitulli për ruajtjen e natyrës përfshin 10 direktiva / rregullore të BE-së që kanë objektiv të përgjithshëm mbrojtjen e vlerave natyrore. Sidoqoftë, qëllimi specifik i secilës direktivë / rregullore ndryshon nga habitatet dhe speciet e përgjithshme në elemente specifike të biodiversitetit.

  • Direktivat kryesore dhe më të rëndësishme janë Direktiva për Zogjtë e Egër dhe Direktiva e Habitateve që rregullojnë mbrojtjen e specieve dhe habitateve përmes krijimit dhe menaxhimit të duhur të një rrjeti të zonave të përcaktuara i njohur si rrjeti Natura 2000.
  • Rregullorja CITES përcakton kërkesat për speciet e mbrojtura të faunës së egër dhe florës duke rregulluar tregtinë e tyre.
  • Direktiva e kopshtit zoologjik përcakton kërkesa për krijimin, licencimin dhe administrimin e kopshtit zoologjik me objektivin kryesor të ruajtjes ex-situ të kafshëve të egra.
  • Rregulloret e FLEGT dhe EUTR synojnë të rregullojnë tregtinë e një burimi të rëndësishëm natyror siç është lënda drusore. Të dy rregulloret vendosin kërkesa për operatorët e tregut që vendosin produkte druri në tregun e BE-së për të respektuar dhe parashikuar zbatimin e duhur të legjislacionit për pyjet, qeverisjen dhe tregtinë.
  • Rregullorja për aksesin në burimet gjenetike dhe ndarjen e drejtë dhe të barabartë të përfitimeve nga përdorimi i tyre është një rregullore komplekse që synon të rregullojë regjistrin e koleksioneve gjenetike, të monitorojë pajtueshmërinë e përdoruesve dhe të promovojë praktikat më të mira.
  • Rregullorja për grackat synon të ndalojë përdorimin e mjeteve mizore të bllokimit të kafshëve duke ndaluar si shitjen e pajisjeve, ashtu edhe të gëzofit të marrë nga kafshët e zëna në kurth nga përdorimi i tyre. Për më tepër, direktiva për importin e lëkurave të disa fokave të vogla dhe rregullorja për tregtinë e produkteve të fokave synojnë të mbrojnë një familje të larmishme të gjitarëve detarë mishngrënës, këmbë pendë, gjysmë-ujorë (fokat).

Komentet janë të mbyllura.