Nëngrup pune për Cilësinë e Ujit

Nën-kapitulli i Ujërave përbëhet nga 10 pjesë legjislacioni. Direktiva kryesore është Direktiva Kuadër e Ujit 2000/60 / EC (WFD), e cila është mjeti kryesor unik i Europës për mbrojtjen e cilësisë së ujërave në përgjigje të kërcënimit në rritje të ndotjes dhe kërkesës publike në rritje për ujëra të pastra. Objektivat kryesore të WFD janë: zgjerimi i fushës së mbrojtjes së ujit për të gjitha ujërat (ujërat sipërfaqësorë dhe ujërat nëntokësorë); arritja e "statusit të mirë" për të gjitha ujërat brenda një afati të caktuar; menaxhimi i ujit bazuar në basenet e lumenjve; "qasja e kombinuar" e vlerave kufi të emetimeve dhe standardeve të cilësisë; caktimi i duhur i çmimeve (duke përfshirë parimin ndotësi paguan); përfshirja më e madhe e qytetarit dhe rregullimi i legjislacionit.

Bazuar në kërkesat kryesore të WFD, Politika Europiane e Ujit në kontekstin e mëposhtëm ligjor, prezanton objektiva dhe mjete që duhet të ndiqen nga SHA, të tilla si:

  • • Direktiva 2006/118 / EC "për mbrojtjen e ujërave nëntokësorë nga ndotja dhe përkeqësimi", përcakton masa specifike siç janë kriteret për vlerësimin e statusit të mirë kimik të ujërave nëntokësore dhe kriteret për identifikimin dhe kthimin e tendencave në rritje domethënëse dhe të qëndrueshme dhe për përkufizimin e pikënisjeve për përmbysjen e tendencave me qëllim parandalimin dhe kontrollin e ndotjes së ujërave nëntokësorë. Ai gjithashtu plotëson dispozitat që parandalojnë ose kufizojnë hyrjet e ndotësve në ujërat nëntokësore që përfshihen tashmë në WFD, dhe synon të parandalojë përkeqësimin e statusit të të gjitha trupave të ujërave nëntokësorë.
  • • Direktiva 2007/60/EC "për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytja" kërkon, nëse të gjitha rrjedhat ujore dhe linjat bregdetare janë në rrezik nga përmbytja, të përcaktohet shtrirja e përmbytjes dhe pasuritë dhe njerëzit në rrezik në këto zona dhe të merren masat e duhura dhe të koordinuara për të zvogëluar rrezikun e përmbytjes. Ajo gjithashtu përforcon të drejtat e publikut për t'u njohur me informacion dhe për të pasur zë në procesin e planifikimit.
  • • Direktiva 2009/90/EC për "specifikimet teknike për analizën kimike dhe monitorimin e gjendjes së ujit" përcakton specifikimet teknike për analizën kimike dhe monitorimin e gjendjes të ujit në përputhje me WFD. Ajo përcakton kriteret minimale të performancës për metodat e analizës gjatë monitorimit të gjendjes së ujit, sedimentit dhe biotës, si dhe rregulla për të treguar cilësinë e rezultateve analitike. Gjithashtu kërkon që të gjitha metodat e analizës, përfshirë metodat laboratorike, në terren dhe on-line, të përdorura për qëllime të programeve të monitorimit kimik të kryera sipas WFD, të vërtetohen dhe të dokumentohen në përputhje me standardin EN ISO/IEC-17025 ose standardet e tjera ekuivalente të pranuara në nivel ndërkombëtar.
  • • Direktiva 2008/105 / EC për "standardet e cilësisë së mjedisit / substancat prioritare" përcakton standardet e cilësisë së mjedisit (EQS) për substancat prioritare dhe disa ndotës të tjerë, me qëllim arritjen e gjendjes të mirë kimike të ujit në sipërfaqe dhe në përputhje me dispozitat dhe objektivat e WFD. SHA duhet të përmirësojë njohuritë dhe të dhënat e disponueshme për burimet e substancave prioritare dhe mënyrat me të cilat ndodh ndotja në mënyrë që të identifikojë alternativat e synuara dhe efektive të kontrollit.
  • • Direktiva 2008/56/EC për "krijimin e një kuadri për veprimin komunitar në fushën e politikës mjedisore detare" (Direktiva Kuadër e Strategjisë Detare) ofron një kuadër për përdorimin e qëndrueshëm të ujërave detare gjithashtu edhe një qasje gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj ujërave bregdetare. Kriteret dhe standardet metodologjike për zbatimin e Strategjisë Detare për gjendjen e mirë mjedisore, specifikimet dhe metodat e standardizuara për monitorim dhe vlerësim u rishikuan në 2017 përmes Direktivës 2017/845 /EU.
  • • Direktiva 91/676 / EEC "në lidhje me mbrojtjen e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga nitratet nga burimet bujqësore", synon të mbrojë cilësinë e ujit në të gjithë Europën duke parandaluar nitratet nga burimet bujqësore që ndotin ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore dhe duke promovuar përdorimin e praktikave të mira të bujqësisë. Ajo është pjesë integrale e WFD dhe është një nga instrumentet kryesore në mbrojtjen e ujërave nga presionet bujqësore. SHA është e detyruar të monitorojë përqendrimet e nitrateve në ujërat nëntokësore dhe ujërat sipërfaqësore, si dhe të monitorojë eutrofikimin në ujërat sipërfaqësore, të rishikojë dhe nëse është e nevojshme të rishikojë ose të shtojë emërtimin e zonave vulnerabël. Kjo direktivë u ndryshua me Rregulloren (EC) 1882/2003 dhe Rregulloren (EC) 1137/2008.
  • • Direktiva 2006/7/EC "në lidhje me administrimin e cilësisë së ujit në banjë" ndryshohet me Rregulloren (EC) 596/2009 dhe Direktiva 2013/64 / BE siguron informimin në kohë të publikut gjatë sezonit të banjës, me një detyrim për shpërndarjen në mënyrë aktive dhe të shpejtë informacion mbi cilësinë e ujit të banjës. Ajo zbatohet për ujërat sipërfaqësorë që mund të përdoren për banjë, përveç pishinave dhe spa-ve, ujërat e mbyllur që i nënshtrohen trajtimit ose përdoren për qëllime terapeutike dhe ujërat e mbyllur të ndara artificialisht nga uji sipërfaqësor dhe nëntokësor. Përcaktohen dy parametra kryesorë për analizë të tilla si enterokoku intestinal dhe Escherichia coli. Ujërat klasifikohen sipas nivelit të tyre të cilësisë: i dobët, i mjaftueshëm, i mirë ose i shkëlqyeshëm, në lidhje me standarde të qarta numerike të cilësisë për cilësinë bakteriologjike.
  • • Direktiva 98/83 / EC për "cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor: ujë të pijshëm", është ndryshuar nga Rregulloret (EC) 1882/2003, (EC) 596/2009 dhe Direktiva e Komisionit (EU) 2015/1787 dhe Vendim i Komisionit 95/337 / EC lidhur me pyetësorët në lidhje me direktivat në sektorin e ujit. Kjo Direktivë ka të bëjë me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Qëllimi kryesor i kësaj direktive është të mbrojë shëndetin e njeriut nga efektet e dëmshme që vijnë nga ndotja e ujit të destinuar për konsum njerëzor, duke garantuar shëndetin dhe pastërtinë e tij. Subjekt i kësaj direktive janë të gjitha sistemet e furnizimit me ujë të pijshëm që i shërbejnë > 50 personave.
  • • Direktiva 91/271/EEC për "trajtimin e ujërave të ndotura urbane", ndryshuar nga Direktiva e Komisionit 98/15/EC, Rregullorja 1882/2003 dhe Rregullorja 1137/2008. Kjo Direktivë ka të bëjë me grumbullimin, përpunimin dhe shkarkimin e ujërave të ndotura urbane, si dhe trajtimin dhe shkarkimin e ujërave të zeza nga disa sektorë industrialë. Ajo synon të mbrojë mjedisin nga efektet negative të shkaktuara nga shkarkimet e lartpërmendura të ujërave të ndotura. Ajo zbatohet për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në aglomeracione me ekuivalent më shumë se 2.000 njerëz (p.e.).

Direktiva 91/676/EEC "në lidhje me mbrojtjen e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga nitratet nga burimet bujqësore", ndryshuar nga Rregullorja (EC) 1882/2003 dhe Rregullorja (EC) 1137/2008. Synon të mbrojë cilësinë e ujit duke parandaluar nitratet nga burimet bujqësore që ndotin ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore dhe duke promovuar përdorimin e praktikave të mira bujqësore. Ajo gjithashtu përbën një pjesë integrale të WFD dhe është një nga instrumentet kryesore në mbrojtjen e ujërave nga presionet bujqësore. SHA është e detyruar të monitorojë përqendrimet e nitrateve në ujërat nëntokësorë dhe ujërat sipërfaqësorë, si dhe të monitorojë eutrofikimin në ujërat sipërfaqësorë.

Komentet janë të mbyllura.