Green27+

Vlerësimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile

OJF-të shqiptare janë aktorë të rëndësishëm që mund të kontribuojnë në procesin e anëtarësimit në BE. Përveç forcimit të demokracisë dhe proceseve të transparencës, angazhimi aktiv i OJF-ve shfrytëzon potencialin e ekspertizës në dispozicion nga ky sektor dhe stimulon një bashkëpunim të përbashkët konstruktiv që përballet me sfida në procesin e anëtarësimit në BE. Përmes përfshirjes së tyre, shpresohet se projekti do të inkurajojë organizatat e shoqërisë civile të bëhen aktorë më aktivë që ofrojnë mbështetje në procesin e anëtarësimit në BE.

Projekti "Fuqizimi i Kontributit të Sektorit të Shoqërisë Civile në Negociatat për Anëtarësimin në BE për Kapitullin 27 - Green27 +", i mbështetur financiarisht nga Programi SANE27, synon të përmirësojë procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, duke nxitur dialogun midis institucioneve qeveritare dhe organizatave të shoqërisë civile për çështje që lidhen me legjislacionin mjedisor sipas zonave të përfshira në Kapitullin 27: Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike. Projekti zbatohet nga REC, EDEN, URI dhe INCA.

Për të kuptuar më mirë rolin, rëndësinë dhe çështjet e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në procesin e negociatave të anëtarësimit në BE, konsorciumi zbatues i projektit krijoi një pyetësor i cili u shpërnda në të gjitha organizatat partnere të projektit dhe gjithashtu në rrjetet e mediave sociale.

Angazhimi i organizatave të shoqërisë civile në përmbushjen e pyetësorit është mbështetës pasi siguron informacion të rëndësishëm dhe përfaqësuesit e OJF-ve gjithashtu ofrojnë një mendim ekspertize dhe sigurohet ndërgjegjësim midis shoqërisë civile.

    Komentet janë të mbyllura.