Nëngrup pune për Zhurmën

Qëllimi i Direktivës për Zhurmën Mjedisore (2002/49 / EC) është të përcaktojë një qasje të përbashkët të destinuar për të shmangur, parandaluar ose zvogëluar në bazë të përparësive, efektet e dëmshme, përfshirë këtu shqetësimin, për shkak të ekspozimit ndaj zhurmës mjedisore. Për këtë qëllim, veprimet e mëposhtme do të zbatohen në mënyrë progresive:

  • përcaktimi i ekspozimit ndaj zhurmës mjedisore, përmes përcaktimit të zhurmës, me anë të metodave të vlerësimit të përbashkëta për Shtetet Anëtare;
  • vënia në dispozicion të publikut e informacionet mbi zhurmën mjedisore dhe efektet e saj;
  • miratimi i planeve të veprimit nga Shtetet Anëtare, bazuar në rezultatet e përcaktimit të zhurmës, me qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e zhurmës mjedisore aty ku është e nevojshme dhe sidomos kur nivelet e ekspozimit mund të shkaktojnë efekte të dëmshme në shëndetin e njeriut dhe në ruajtjen e cilësisë së zhurmës mjedisore aty ku është e mirë.

Direktiva gjithashtu synon të ofrojë një bazë për zhvillimin e masave të Komunitetit për të zvogëluar zhurmën e emetuar nga burimet kryesore, në veçanti automjetet në rrugë dhe hekurudhë dhe infrastrukturë, avionët, pajisjet e jashtme dhe industriale dhe makineritë lëvizëse.

Komentet janë të mbyllura.