Aktivitete

Takimet per prezantimet e Planeve te Veprimit (AP)

9 takime për të prezantuar AP e përgatitur për nën-kapituj: Legjislacioni Horizontal, Cilësia e Ujit, Zhurma, Mbrojtja e Natyrës, Kimikatet (1 direktivë) dhe Ndryshimet Klimatike u zhvilluan gjate javes se fundit te Janarit dhe javes se pare shkurtit 2021.
Para këtij takimi jane përgatitur Pyetjet bilaterale të shqyrtimit, për të gjitha direktivat / rregulloret per nën-kapitujt e lartpërmendur. Ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë janë angazhuar nga SANE27 në mënyrë që të mbështesin Ministrinë në përgatitjen e AP dhe BSQ. Përvoja nga Kroacia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe eksperti i SEPA janë ndarë gjatë këtyre takimeve. AP ka propozuar veprime që synojnë të arrijnë transpozimin dhe zbatimin e plotë të direktivave / rregulloreve duke mbuluar kështu të gjitha boshllëqet e mbetura dhe gjithashtu duke forcuar kapacitetin në autoritetet që janë përgjegjëse për zbatimin.

    Komentet janë të mbyllura.